Kandydat na ministranta – spotkanie 5

Czym jest Msza Święta?

Słowo „msza” pochodzi ze zwrotu kończącego obrzęd: „Ite missa est” czyli „Idźcie, Msza (Ofiara) jest (skończona)”. Wierzymy, że podczas Mszy św. w sposób sakramentalny uobecniania jest krzyżowa Ofiara Chrystusa. Msza św. jest najważniejszym i najlepszym sposobem uwielbienia Boga, wyrażenia mu naszej czci.

Aby Mszę św. dobrze przeżyć powinniśmy zawsze czynnie włączać się w jej sprawowanie. Dlatego każdy ministrant musi dobrze znać wszystkie odpowiedzi!!! Włączmy się również przez nasz śpiew, powtarzanie refrenu psalmów, itd.

Każda Msza św. składa się z następujących części i elementów:

 1. Obrzędy wstępne:
  • Wejście
   Ministranci wraz z kapłanem udaje się do prezbiterium. Podczas procesji wejścia śpiewa się pieśń. Po dojściu do ołtarza i oddaniu mu czci poprzez pocałunek, kapłan zwraca się do wiernych i wraz z nimi czyni znak krzyża.
  • Pozdrowienie wiernych
   Po znaku krzyża, kapłan pozdrawia ludzi słowami: „Pan z wami” lub „Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”. Odpowiadamy: „I z Duchem Twoim”.
  • Akt pokuty
   W chwili milczenia zgromadzeni przypominają sobie swoje grzechy i za nie żałują, potem wyrażają swoją skruchę. Tak zwana spowiedź powszechna oczyszcza nas z drobnych przewinień i lekkich grzechów.
  • Wezwania Chrystusa
   Są to błagalne wezwania Chrystusa: „Panie zmiłuj się nad nami”.
  • Hymn „Chwała na wysokości Bogu”
   W święta i niedziele, poza Adwentem i Wielkim Postem, oddajemy cześć Panu Bogu poprzez wyśpiewanie tego hymnu. Tradycja podaje, że hymn wyśpiewali aniołowie podczas narodzenia Pana Jezusa: „Gloria in exelsis Deo”!
  • Kolekta
   Modlitwa ta kończy obrzędy wstępne i nawiązuje do obchodzonego święta, zawiera wspomnienie patrona lub dopasowana jest do okresu liturgicznego.
 2. Liturgia Słowa:
  Gdy podczas liturgii czyta się słowo Boże, sam Bóg, posługując się ustami lektora czy kapłana, przemawia do nas.
  • Czytania biblijne
   Lektor odczytuje jedno lub dwa czytania z Pisma Świętego. W niedzielę są zawsze dwa czytania: pierwsze czytanie ze Starego Testamentu i drugie – z Nowego Testamentu. Każde czytanie zakończone jest słowami: „Oto Słowo Boże”, na co odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.
  • Śpiewy między czytaniami
   Po pierwszym czytaniu śpiewa się lub recytuje psalm responsoryjny. Treść psalmu dopasowana jest liturgii dnia. Wszyscy wierni powtarzają refren. Przed Ewangelią śpiewa się aklamację (wiersz allelujatyczny). W wielkim Poście Alleluja zastępuje się inną aklamacją na cześć Chrystusa.
  • Ewangelia
   Ewangelię Kościół otacza wielką czcią. Dlatego podczas jej czytania wszyscy stoją. Ewangelia opowiada o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Mamy cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
  • Homilia
   Słowo „homilia” pochodzi z greckiego: „homilein”, co oznacza: „rozmawiać z ludźmi”. Homilię wygłasza kapłan lub diakon, aby wierni mogli lepiej zrozumieć usłyszane czytania.
  • Wyznanie wiary
   Credo – wyznanie wiary odmawia się w niedzielę i uroczystości. Poprzez to wyznanie dajemy świadectwo swojej wiary.
  • Modlitwa powszechna (wiernych)
   Na zakończenie liturgii słowa odmawia się modlitwę powszechną, w której wierni zanoszą modlitwy za Kościół święty, za papież, naród i całą ludzkość, za cierpiący i za społeczność miejscową. Mogą też być wezwania dodatkowe np. za zmarłych i za obecnych na Mszy św.
 3. Liturgia Eucharystyczna:
  Poszczególne momenty liturgii eucharystycznej odtwarzają główne momenty Ostatniej Wieczerzy.
  • Przygotowanie darów
   Do ołtarza przynosi się chleb i wino do sprawowania Eucharystii. Wcześniej należy przygotować ołtarz. Umieszcza się na nim korporał, mszał, pusty kielich z puryfikaterzem. Kapłan odmawiając modlitwę, składa na ołtarzu patenę z chlebem i kielich napełniony winem i niewielką ilością wody. Podczas przygotowania może mieć miejsce obrzęd okadzenia darów ofiarnych. Następnie kapłan umywa ręce (lavabo).
  • Modlitwa nad darami
   Obrzęd przygotowania darów kończy modlitwa nad darami, polecająca Bogu dary i modlitwy wiernych.
  • Modlitwa Eucharystyczna
   W czasie modlitwy eucharystycznej kapłan w imieniu całego Kościoła składa dzięki Bogu za dzieło zbawienia.
   Przebieg modlitwy eucharystycznej jest następujący:

   • dialog przed prefacją
   • prefacja: dziękczynienie zakończone śpiewem „Święty, święty”
   • wezwanie Ducha Św., aby chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Pana Jezusa
   • przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa (przywołanie słów z Ostatniej Wieczerzy)
   • aklamacja po przeistoczeniu, która wyraża tajemnicę naszej wiary
   • modlitwy wstawiennicze
   • zakończenie modlitwy eucharystycznej, tak zwana doksologia wielka: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”
  • Komunia Święta – Uczta Ofiarna
   Po wezwaniu kapłana wszyscy wspólnie odmawiają Modlitwę Pańską (Ojcze nasz). Kapłan kończy ją embolizmem, czyli prośbą o uwolnienie od wszelkiego zła oraz modlitwę o pokój, po której następuje przekazanie sobie znak pokoju, a także śpiew „Baranku Boży”. Kapłan w tym czasie łamie i miesza Święte Postacie, a potem odmawia modlitwę przed Komunią.
   Komunię kończy chwila dziękczynienia i specjalna modlitwa, zwana „postcommunio”.
 4. Obrzędy zakończenia:
  • Ogłoszenia
   Zazwyczaj przed błogosławieństwem i rozesłaniem kapłan podaje krótkie ogłoszenia – jest to czas na ogłoszenie ważnych spraw dotyczących życia parafii.
  • Błogosławieństwo
   Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwa udziela kapłan (w czasie nabożeństwa również diakon), wypowiadając słowa: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty”. Wszyscy odpowiadają: „Amen”. Może też być inna, dłuższa i bardziej uroczysta forma błogosławieństwa.
  • Rozesłanie wiernych
   Po błogosławieństwie kapłan lub diakon rozsyła i żegna wiernych: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”. Można użyć też innych słów rozesłania. Potem ludzie zgromadzeni na Eucharystii śpiewają pieśń na zakończenie.