| Subskrybuj via RSS

Statut LSO

 1. Pojęcia i postanowienie wstępne
  1. Obowiązujące w statucie pojęcia:
   1. LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza.
   2. Ministrant – pojęcie ogólne, rozumiane jako dana osoba z parafialnej wspólnoty LSO (szczegółowy podział podany w § 4).
   3. Opiekun – ksiądz opiekujący się gronem LSO parafii.
   4. Szef grupy – osoba podkreślona na planie służby w danej grupie.
   5. Zbiórka ministrancka – spotkanie wszystkich ministrantów w celach informacyjno-formacyjnych.
   6. Gazetka ministrancka – miejsce wywieszania najważniejszych informacji ministranckich, znajdujące się w dolnej salce w kościele.
  2. Dokumentem świadczącym o przynależności do LSO naszej parafii jest elektroniczna legitymacja ministrancka. Każdy ministrant ma obowiązek podania Opiekunowi aktualnych danych osobowych i informacji o ich wszelkich zmianach. Dane te są wyłącznie do wiedzy Opiekuna oraz ks. Proboszcza.
  3. W parafialnej wspólnocie LSO obowiązuje następujący podział:
   1. Młodsi ministranci – wszyscy uczęszczający do szkoły podstawowej
   2. Starsi ministranci – uczęszczający do gimnazjum i starsi, nie będący lektorami.
   3. Lektorzy – uczęszczający do II klasy gimnazjum i starsi, którzy otrzymali po ukończonym kursie lektorskim promocje na ten stopień.
   4. Seniorzy – ministranci studiujący i/lub pracujący, którzy ukończyli 18 rok życia.
   5. W parafialnej wspólnocie LSO obowiązują następujące stroje liturgiczne:
   6. Młodsi ministranci: sutannka, komża i kołnierz.
   7. Starsi ministranci: alba i cingulum.
   8. Lektorzy i seniorzy: alba, cingulum i krzyż lektorski.
  4. Co miesiąc odbywa się automatyczne podsumowanie punktacji, mające na celu weryfikację sumienności ministrantów oraz wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji z jej braku (patrz pkt. III).
  5. Przynajmniej raz w roku, odbywa się spotkanie z rodzicami ministrantów, w celu rozwijania współpracy i troski o dobro wspólnoty ministranckiej.
 2. Plan służby, nieobecności i spóźnienia
  1. Plan służby niedzielnej ustalany jest na początku każdego semestru szkolnego i obowiązuje (z możliwością odpowiednich korekt) przez cały semestr. Składa się z podziału na grupy, które w systemie rotacyjnym przychodzą na służbę na poszczególną godzinę. Każdy ministrant obowiązany jest do przynależności do którejś z grup. Wyjątkiem jest służba stała w liturgii niedzielnej (patrz § 2.).
  2. Opiekun może zezwolić, w wyjątkowych okolicznościach i z ważnych powodów, podjęcie przez któregoś z ministrantów tzw. służby stałej w niedzielę. Osoba taka ma służbę niedzielną na stałą godzinę i nie obowiązuje ją niedzielny plan rotacyjny.
  3. Plan służby tygodniowej ustalany jest na początku każdego semestru i obowiązuje (z możliwością odpowiednich korekt) przez cały semestr. Każdy ministrant obowiązany jest do wyznaczenia sobie służb zgodnie z poniższymi zasadami:
   1. Ministranci ze szkoły podstawowej i gimnazjum – jedna służba rano i jedna wieczorem.
   2. Ministranci ze szkół ponad gimnazjalnych oraz studiujący i/lub pracujący (ale nie będący seniorami) – jedna służba (rano bądź wieczorem).
   3. Seniorzy – służba dobrowolna.
  4. W przypadku jednorazowej niemożności przyjścia na swoją służbę, każdy ministrant obowiązany jest do znalezienia sobie osoby do zamiany, z zastrzeżeniem, że ministrant nie może zastępować lektora (jednak lektor może zastąpić ministranta). Zamiana powinna być naniesiona na liście zamian, wywieszonej na gazetce ministranckiej. Gdy jednak nie znaleziono osoby do zamiany, bądź niemożliwe jest zamienienie się, należy niezwłocznie poinformować o tym Opiekuna, najpóźniej dzień wcześniej.
  5. Wszelkie choroby, dłuższe nieobecności i wyjazdy, uniemożliwiające przyjście na wyznaczoną służbę, należy jak najwcześniej zgłosić Opiekunowi.
  6. W przypadku niezgłoszenia, z różnych przyczyn, swojej nieobecności, należy zgłosić się do Opiekuna, na przykład w trakcie najbliższej zbiórki ministranckiej, w celu wyjaśnienia i podania powodu nieobecności.
  7. Nieobecność może być usprawiedliwiona tylko w następujących przypadkach:
   1. Gdy uczyni to jeden z rodziców.
   2. Gdy wynika ze spraw związanych ze zdrowiem (nie dotyczy wcześniej umówionych wizyt lekarskich, dentystycznych, itp.).
  8. Ministranci winni przychodzić na swoją służbę 15 minut przed Mszą Świętą lub Nabożeństwem. Przyjście późniejsze jest równoznaczne ze spóźnieniem.
 3. Konsekwencje nieobecności i spóźnień
  1. Jeśli ktoś nie przyjdzie na swoją służbę w tygodniu, każdorazowo zobowiązany jest do przyjścia na inną dowolną Mszę Świętą w tygodniu. Rzeczą oczywistą jest, iż w niedzielę, nieprzyjście na swoją służbę, nie zwalnia nikogo z obowiązku przyjścia do kościoła na Mszę Świętą, wynikającego z trzeciego Przykazania Bożego.
  2. W sytuacji, w której dany ministrant otrzyma trzecią nieusprawiedliwioną nieobecność otrzymuje on upomnienie. Ministrant lub lektor na nadrobienie zaległości w służbie i naprawienie swojej nieobowiązkowości ma 30 dni od chwili otrzymania upomnienia.
  3. Trzy kolejne upomnienia, skutkują usunięciem ze wspólnoty LSO. Jednocześnie też o całej sprawie zostają powiadomieni Rodzice ministranta.
  4. Usprawiedliwione nieobecności nie są wliczane w podsumowania.
  5. Konsekwencją bezpośrednią wynikającą ze spóźnienia lektora na swoją służbę, jest zakaz wykonywania czytania Słowa Bożego w trakcie danej służby.
  6. Trzy spóźnienia są zamieniane na jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
 4. Zbiórki
  1. Wszystkich ministrantów obowiązuje obecność na zbiórkach ministranckich. Zbiórki odbywają się w ustalonym przez Opiekuna terminie. Niska frekwencja na zbiórkach skutkuje konsekwencjami ustalonymi przez Opiekuna (zakaz korzystania z hali sportowej i innych atrakcji oraz zmniejszenie wypłaty kolędowej o połowę).
  2. Nieobecność na zbiórce, można usprawiedliwić w tych samych przypadkach co służbę (patrz pkt. II, § 7).
  3. Zbiórki przed ważnymi Uroczystościami (patrz pkt V, § 7) są bezwzględnie obowiązkowe. Osoby nieobecne na takich zbiórkach nie będą miały prawa służyć podczas danych Uroczystości.
 5. Punktacja i służba dodatkowa
  1. Wszystkich ministrantów obowiązuje ogólnie przyjęta zasada punktacji, ukazująca aktywność danego członka LSO w wypełnianiu służby. W punktacji obowiązują cztery znaki:
   1. „+” odpowiadający +1 punktowi.
   2. „–” odpowiadający – 1 punktowi.
   3. U” odpowiadający usprawiedliwionej nieobecności, tj. zerowej ilości punktów za daną służbę.
   4. „S” odpowiadający spóźnieniu się na wyznaczoną służbę.
  2. Wszelkich zmian na gazetce ministranckiej i w punktacji dokonywać może jedynie Opiekun.
  3. Zasady wpisywania punktów na listę punktacyjną w trakcie roku szkolnego:
   1. Obecność na swojej służbie zostaje odnotowana na liście punktacji „+”.
   2. Nieobecność na swojej służbie skutkuje wpisaniem „–” w odpowiednim polu.
   3. Spóźnienie na swoją służbę skutkuje wpisaniem „S” w odpowiednim polu.
   4. Obecność dodatkowa na niewyznaczonej służbie skutkuje wpisaniem „+” w odpowiednim polu.
   5. Obecność na nabożeństwach wymienionych w § 8, skutkuje wpisaniem „+” na dodatkowej liście odpowiadającej danemu nabożeństwu.
   6. Obecność na nabożeństwach wymienionych w § 9, skutkuje wpisaniem „+ +” na głównej liście punktacji.
   7. Obecność na Mszach Świętych okolicznościowych wymienionych w § 6, nie zostaje w żaden sposób odnotowana na liście punktacji, prócz Mszy św. chrzcielnej.
   8. Obecność na Mszy Świętej młodzieżowej skutkuje wpisaniem „+” w odpowiednim polu.
  4. Zasady wpisywania punktów na listę punktacyjną w trakcie okresu wakacji letnich:
   1. Obecność na swojej służbie skutkuje wpisaniem „+” w odpowiednim polu.
   2. Nieobecność na swojej służbie skutkuje wpisaniem „–” w odpowiednim polu.
   3. Spóźnienie na swoją służbę skutkuje wpisaniem „S” w odpowiednim polu.
   4. Obecność dodatkowa na niewyznaczonej służbie skutkuje wpisaniem „+ +” w odpowiednim polu.
   5. Pozostałe możliwości, tak jak w § 3.
  5. Dodatkową służbą jest każda, która nie jest wyznaczona przez Opiekuna. Zaliczają się tutaj Msze Święte powszednie i niedzielne oraz okolicznościowe (patrz § 6), a także nabożeństwa (patrz § 8 i § 9).
  6. Do Mszy Świętych okolicznościowych zalicza się:
   1. Msza Święta z udzielaniem Sakramentu Chrztu (wybrana niedziela)
   2. Msza Święta pogrzebowa.
   3. Msza Święta z udzielaniem Sakramentu Małżeństwa.
   4. Inne, uznane przez Opiekuna za należące do tego paragrafu, a nie umieszczone w statucie.
  7. Do Uroczystych Liturgii zaliczają się:
   1. Cała Liturgia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy.
   2. Pasterka i Uroczystość Bożego Narodzenia.
   3. Odpust Parafialny.
   4. Inne, uznane przez Opiekuna za należące do tego paragrafu, a nie umieszczone w statucie.
  8. Nabożeństwa, które skutkują wywieszeniem dodatkowej listy punktacyjnej, na której umieszczane są odpowiednie znaki (wymienione w § 1) to:
   1. Droga Krzyżowa (obecność wpisywana jest również tym ministrantom, którzy uczestniczą w nabożeństwie, choć nie służą).
   2. Nabożeństwo Majowe.
   3. Różaniec.
   4. Różaniec z wypominkami za zmarłych
   5. Msze Święte Roratnie.
  9. Nabożeństwa, na których obecność zaznaczana jest na głównej liście punktacji, to:
   1. Nieszpory lub Gorzkie Żale
   2. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
   3. Nabożeństwo Fatimskie
   4. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa (tzw. Czerwcowe).
   5. Inne, uznane przez Opiekuna za należące do tego paragrafu, a nie umieszczone w statucie.
  10. Do służby w Mszach Świętych wymienionych w § 6, ministrantów wyznacza Opiekun. Za każdą taką służbę, ministrant otrzymuje ustaloną kwotę pieniężną (nie dotyczy podpunktu a. § 6).
  11. Zachęca się Ministrantów, do zamawiania Mszy Świętych z okazji ich urodzin. Można to uczynić bezpośrednio u Opiekuna.
 6. Atrakcje, kursy i praca na rzecz parafii
  1. Wszyscy ministranci, poza:
   1. Mającymi ujemny dorobek punktowy w generalnej punktacji.
   2. Mającymi frekwencję obecności na zbiórkach poniżej 50%.
   3. Seniorami.

   mogą korzystać z dodatkowych atrakcji, którymi są:

   1. Wyjścia na halę sportową
   2. Wyjścia na basen.
   3. Wyjścia kulturalne – teatr, kino, koncert, itp.
   4. Udział w kursach (patrz § 4).
   5. Udział w turniejach i zawodach.
  2. Na halę sportową, w ustalonym terminie, mogą uczęszczać wszyscy ministranci z podziałem na grupy wiekowe, z zastrzeżeniem wymienionym w § 1. W razie braku wystarczającej liczby osób chętnych, hala zostanie odwołana.
  3. Wszystkie atrakcje wymienione w § 1, poza podpunktem d., są atrakcjami niestałymi. Ilość osób i dolna granica wieku uczestników zostaje ustalona zależnie od okoliczności przez Opiekuna.
  4. Kursy, w których ministranci obowiązani są uczestniczyć to:
   1. Kurs lektorski – uczestniczą w nim ministranci z drugiej klasy gimnazjum; kurs jest organizowany w parafii.
   2. Kurs ceremoniarski – uczestniczą w nim starsi ministranci wyznaczeni przez Opiekuna; kurs jest organizowany w ośrodku diecezjalnym w Nędzy.
   3. Kurs animatorski – uczestniczą w nim starsi ministranci wyznaczeni przez Opiekuna; kurs jest organizowany w ośrodku diecezjalnym w Nędzy.
   4. Kurs psałterzysty – uczestniczą w nim starsi ministranci wyznaczeni przez Opiekuna, którzy już ukończyli gimnazjum; kurs organizowany jest w parafii.
  5. Chętni ministranci mogą zgłaszać się do pracy na rzecz parafii. Terminy pracy są ogłaszane przez Opiekuna. Godziny przepracowana są sumowane. Przy uzbieraniu odpowiedniej liczby godzin, można je „wymienić” na ustalone wcześniej nagrody.
  6. Każdy ministrant wyjeżdżający na zorganizowane wakacje i ferie może zwrócić się do Opiekuna z prośbą o dofinansowanie wyjazdu. Warunki dofinansowania zostają ustalone przez Opiekuna.
 7. Zasady i obowiązki ogólne przed służbą
  1. Obowiązkiem każdego ministranta jest godne uczestnictwo w czasie Mszy Świętej. Każdy ministrant stara się ze wszystkich swoich sił uczestniczyć w pełni we Mszy Świętej, tj. przyjmować Komunię Świętą.
  2. Każdy ministrant, poza wiedzą uzyskiwaną w trakcie kursów i zbiórek, we własnym zakresie winien pogłębiać swoją wiedzę liturgiczną.
  3. Ministrantów przychodzących na służbę obowiązuje odpowiedni ubiór:
   1. Młodsi ministranci:
    1. Obuwie według uznania, ale zwrócić uwagę należy na to by było zadbane i najlepiej w ciemnym kolorze. W żadnym wypadku nie mogą to być kolory jaskrawe. Dopuszczone są sandały, ale jedynie ze skarpetkami. Japonki i klapki są zabronione.
    2. Spodnie obowiązkowo długie i nie z dresu. Jaskrawe spodnie są zabronione.
    3. Zabrania się ubierania bluz z kapturem.
   2. Pozostali ministranci:
    1. Obuwie podobnie jak w podpunkcie A., z tym, że w niedzielę i uroczystości obowiązuje obuwie eleganckie (garniturowe).
    2. Spodnie podobnie jak w podpunkcie A., z zastrzeżeniem, że w niedzielę obowiązkowo spodnie garniturowe.
    3. Zabrania się ubierania bluz z kapturem.
  4. Ministranci powinni dbać o wygląd zewnętrzny swojego ciała, tj. o czystość twarzy, rąk, włosów, a także o to, by włosy nie były za długie, aby mieściły się w ramach ogólnie przyjętych norm. Strój ma być czysty. Nie przychodzi się do kościoła na służbę prosto z dworu.
  5. Ministrant przychodzący na służbę, udaje się do dolnej salki w celu ubrania się w strój liturgiczny.
  6. Stroje liturgiczne, zarówno ministrantów jak i księży, winny być traktowane przez ministrantów z jak największym szacunkiem. W okolicach pasa sutannek znajdują się materiałowe wstążki, które służą do poprawnego wieszania na wieszaku – należy zahaczyć je o rogi wieszaka. Kołnierz powinien być zawieszony o górną część wieszaka. Komże i alby wieszamy na wieszakach podpisanymi własnym imieniem i nazwiskiem.
  7. Strój należy zachowywać w czystości. Komże i alby winny być prane średnio raz na miesiąc, a obowiązkowo przed Uroczystościami wymienionymi w pkt. V, § 7.
  8. Gdy ktoś zauważy, że jakiś strój, niezależnie od tego kto jest właścicielem, leży na ziemi, powinien powiesić go na właściwe miejsce.
  9. Zakrystia jest częścią kościoła, obowiązuje więc w niej cisza i skupienie, co ma służyć lepszemu przygotowaniu się do Eucharystii.
  10. Wszyscy ministranci z grupy mającej daną służbę, a także Ci, którzy obecni są dodatkowo, zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Szefa grupy, w sprawach dotyczących liturgii i przygotowania do niej. Szef grupy z kolei, zobowiązany jest do wyznaczenia poszczególnych funkcji danym ministrantom oraz dopilnowania, czy wszystkie potrzebne paramenty oraz inne rzeczy i funkcje zostały odpowiednio przygotowane.
  11. W czasie sumy niedzielnej i Uroczystości wymienionych w pkt. V, § 7, za przygotowanie liturgii odpowiada wyznaczony do tego ceremoniarz.
  12. Prasa katolicka, która leży w zakrystii może być przeglądana przez ministrantów. Należy jednakże pamiętać o tym, by po zakończeniu przeglądania odłożyć gazetę na swoje miejsce.
 8. Po Mszy Świętej
  1. Szef grupy jest obowiązany do wpisywania punktów za daną służbę.
  2. Po zakończonej Liturgii szef grupy ma obowiązek dopilnowania porządku, tak by świeczki były zgaszone, a wszystkie naczynia znalazły się na swoim miejscu. Szef grupy odpowiada za nieporządek w zakrystii i ponosi zań konsekwencje.
  3. W niedzielę, do sprzątania po Mszy Świętej, chodzimy w stroju, w którym służyliśmy. W tygodniu możemy się najpierw przebrać. Zawsze jednak czekamy na zakończenie śpiewu.
 9. Strona internetowa
  1. Ministranci posiadają swoją własną stronę internetową, mieszczącą się pod adresem http://lso.swgerard.pl/ oraz zamkniętą grupę na portalu Facebook.
  2. Strona ma służyć informowaniu ministrantów o bieżących wydarzeniach. Stąd każdy ministrant winien czuć się obowiązany do częstego odwiedzania strony, tak by nie przegapić żadnej ważnej wiadomości.

Statut LSO Parafii św. Gerarda w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 26 marca 2014 r.